Национален счетоводен сметкоплан
ПРИМЕРЕН ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН СМЕТКОПЛАН

Счетоводен сметкоплан - СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛИ

10 Счетоводна група Капитал

101 Основен Капитал, изискващ регистрация
102 Основен Капитал, неизискващ регистрация
104 Ликвидационен Капитал при несъстоятелност и ликвидация
105 Капитал на предприятия с нестопанска дейност

11 Счетоводна група Резерви

111 Общи резерви
112 Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи
113 Резерви от последваща оценка на краткотрайни активи
114 Резерви от последащва оценка на финансови инструменти
115 Резерви на инвестиоционни дружества
116 Резерви на пенсионни дружества
117 Резерви от емисия на акции
119 Други резерви

12 Счетоводна група Финансови резултати

121 Непокрита загуба от минали години
122 Неразпределена печелба от минали години
123 Печалби и загуби от текущата година
124 Резултат от дейността на предприятия с нестопанска дейност
125 Резултат при несъстоятелност и ликвидация

13 Счетоводна група Резерви по застраховантели договори

131 Резерви за животозастраховане
132 Пренос-премийни резерви
133 Резерви за предстоящи плащания
134 Резерви за запасен фонд
135 Резерви за презастраховане
139 Други резерви по затрахователни договори

14 Счетоводна група Емисии

141 Банкноти за обращение
142 Монети за обращение

15 Счетоводна група Получени заеми

151 Получени краткосрочни заеми
152 Получени дългосточни заеми
153 Дългови инструменти
159 Други заеми и дългове

16 Счетоводна група Приети и срочни депозити

161 Приети срочни депозити и банки и други
162 Приети срочни депозити от нефинансови предприятия и други клиенти

17 Счетоводна група Привличени средста по разплащателни сметки

171 Разплащателни сметки на банки и други финансови институции
172 Рапзращателни сметки на нефинансови предприятия и други клиенти
173 Привлечени средства по снециални сметки
174 Привлечени средства влогови сметки
179 Други сметки на клиенти

18 Счетоводна група Привлечени средста от участници в осигурителни фондове

181 Сметки на участници в пенсионното осигуряване
182 Сметки на участници в здравното осигуряване
189 Сметки на участници в други осигурителни фондове

19 Счетоводна група Преми и и сконто по финансови инструменти

191 Премии, произтичащи от финансови инструменти
192 Сконто от финансови инструменти

Счетоводен сметкоплан - СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

20 Счетоводна група Дълготрайни материални активи

201 Земии (терени)
202 Подобрения върху земите
203 Сгради и конструкции
204 Машини и оборудване
205 Съоражения
206 Транспортни средства
207 Компютърно оборудване
208 Обзавеждане и трайни активи
209 Други дълготрайни материални активи

21 Счетоводна група Дълготрайни нематериални активи

222 Продукти от развойна дейност
223 Права върху интелектуална собственост
224 Програмни продукти
225 Права върху индустриална собственост
229 Други дълготрайни нематериални активи

22 Счетоводна група Дълготрайни финансови активи

221 Инвестиции в дъщерни предприятия
222 Инвестиции в асоцирани предприятия
223 Инвестиции в смесени предприятия
224 Инвестициони имоти
225 Финансови активи, държани до настъпването на падежа
226 Финансови активи, обявени за продажба
227 Финансови активи, заложени като обеспечение
229 Други дългосрочни фиинансови активи

23 Счетоводна група Търговска репутация

231 Положителна търговска репутация
232 Отрицателна търговска репутация

24 Счетоводна група Амортизация

241 Амортизация на ДМА
242 Амортизация на дълготрайни нематериални активи

25 Счетоводна група Провизии за покриване на рискови активи и задължения

251 Провизии за покриване на рискови активи
252 Провизии, признати като пасиви
259 Други провизи

26 Счетоводна група Дългосточни вземания и заеми

261 Дългосточни вземания и заеми на банки и други финансови инситуции
262 Дългосточни вземания и заеми на банки и други нефинансови институции
263 Просрочени дългосрочни вземания и заеми
264 Дългосточни вземания и заеми, заложени като обеспечения
269 Други дългосрочни вземания и заеми

27 Счетоводна група Дълготраийни биологични активи

271 Гори
272 Трайни насаждения - плододоващи
273 Трайни насаждения - неплододаващи
274 Животни в основни стада
274 Други дълготрайни биологични активи

Счетоводен сметкоплан - СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

30 Счетоводна група Материали, продукция и стоки

301 Доставки
302 Материали
303 Продукция
304 Стоки
305 Изпратени стоки и предадени работи

31 Счетоводна група Краткотрайни биологични активи

311 Дребни продуктивни животни
312 Птици - основни стада
313 Пчелни семейства
314 Млади животни
315 Животни за угояване
316 Животни за експериментални цели
317 Други краткотрайни биологични активи

Счетоводен сметкоплан - СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ

40 Счетоводна група Доставчици и свързани с тях сметки

401 Доставчици
402 Доставчици по аванси
403 Доставчици по търговски кредити
404 Доставчици по доставки при определени условия
405 Доставчици по доставки със свързани лица
409 Други разчети с доставчици

41 Счетоводна група Клиенти и свързани с тях сметки

411 Клиенти
412 Клиенти по аванси
413 Клиенти по търгоски кредити
414 Клиенти по продажби при определени условия
415 Клиенти по продажби със свързани лица
419 Други разчети и клиенти

42 Счетоводна група Персонал и съдружници

421 Персонал
422 Подотчетни лица
423 Задължения по неизползвани отпуски
424 Вземания от съучастия
425 Задължения за съучастия
426 Вземания по записи дялови вноски
429 Други разчети с персонала и съдружниците

43 Счетоводна група Разчети по преводи и вътрешни разчети

431 Разчети по междубанкови операции
432 Вътрешни разчети по междубанкови операции
433 Вътрешни разчети по вътрешнобанкови операции
439 Други вътрешни разчети

44 Счетоводна група Вземания по липси, начети и съдебни спорове

441 Вземания по рекламации
442 Вземания по липси и начети
443 Ценови разлики по липси и начети
444 Вземания по съдебни спорове
445 Присъдени вземания

45 Счетоводна група Разчети с бюджета с ведемоства

451 Разчети с общините
452 Разчети за данъци върху печалбата
453 Разчети за данъци върху доходи на физически лица
454 Разчети за данък върху добавената стойност
455 Разчети с министерства
456 Разчети за акцизи
457 Разчети с митници
459 Други разчети с бюджета и в ведомства

46 Счетоводна група Разчети с осигурители

461 Разчети с фонд пенсии
462 Разчети с фонд Трудова злополука
463 Разчети с фонд Общо заболяване и майчинство
464 Разчети за допълнително задължително социално осигуряване
465 Разчети за доброволно социално осигуряване
466 Разчети за здравно осигуряване
467 Разчети с фонд Безработица
468 Разчети за еднократни помощи и детски надбавки
469 Други Разчети с осигурителни

47 Счетоводна група Разчети с международни финансови институции

471 Разчети с Международния валутен фонд
472 Разчети със Световната банка
473 Разчети с други международни финансови инситуции
474 Разчети по междуправителствени спогодби

48 Счетоводна група Разчети по застраховане и съзастраховане

481 Разчети по предстоящи плащания
482 Разчети по съзтраховане
483 Разчети с пресъзтраховане
484 Разчети със седанти
489 Други разчети

49 Счетоводна група Разни дебитори и кредитори

491 Доверители
492 Разчети за границии
493 Разчети със собственици
494 Провизии
495 Разчети по застраховане
496 Разчети по лихва
497 Разчети по отстрочени данъци
498 Други дебитори
499 Други кредитори

Счетоводен сметкоплан - СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТА

50 Счетоводна група Парични средства

501 Каса в левове
502 Кава във валута
503 Разплащателна сметка в левове
504 Разплащателна сметка във валута
505 Акредитиви в левове
506 Акредитиви във валута
507 Предоставени депозити
508 Разплащателни чекове
509 Други парични средства

51 Счетоводна група Краткосрочни финансови активи

511 Финансови активи, държани за търговия
512 Изкупени собствени облигации
513 Държавни цении книжа
514 Благородни метали и скъпоценни камани
515 Финансови активи, заложени като обеспечение
519 Други ктраткосрочни финансови активи

52 Счетоводна група Краткосрочни вземания и заеми

521 Краткосрочни вземания и заеми от банки и други финансови институции
522 Краткосрочни вземания и заеми от нефинансови предприятия и други клиенти
523 Краткосрочни вземания и заеми, заложени като обезпечение
524 Просрочени краткосрочни вземания и заеми
529 Други краткосрочни вземания и заеми

Счетоводен сметкоплан - СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ

60 Счетоводна група Разходи по икономически елементи

601 Разходи за материали
602 Разходи за външни услуги
603 Разходи за амортизация
604 Разходи за заплати (възнаграждения)
605 Разходи за осигуровки
606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания
607 Разходи за провизии
608 Разходи за участие
609 Други разходи

61 Счетоводна група Разходи по дейността

611 Разходи за основна дейност
612 Разходи за спомагателна дейност
613 Разходи за продажба на продукция
614 Разходи за придобиване на ДМА
615 Разходи за ликвадаация на ДМА
616 Разходи при ликвидация и несъстоятелност
617 Разходи по дейности в предприятия с нестопанска дейност
618 Административни разходи

62 Счетоводна група Финансови разходи

621 Разходи за лихви
622 Разходи за провизиране на рискови активи
623 Разходи по операции с финансови активи и инсрументи
624 Разходи от последващи оценки на финансови активи и инстррументи
625 Разходи по валутни операции
629 Други финансови разходи

63 Счетоводна група Загуба (разходи) за обезценка

631 Загуба (разходи) за обезценка

64 Счетоводна група Разходи и приходи по данъци

641 Разходи и приходи по данъци

65 Счетоводна група Разходи за бъдещи периоди

651 Разходи за бъдещи периоди
652 Разходи за учредяване и разширяване
653 Финансови разходи за бъдещи периоди

66 Счетоводна група Разходи по пряко застраховане

661 Разходи за суми по застраховането
662 Разходи за участие в резултата
663 Разходи за ликвидация
664 Разходи за комисионни по застраховането
665 Разходи за резерви по застраховането
669 Други разходи по пряко застраховане

67 Счетоводна група Разходи по пасивно презастраховане

671 Разходи за остъпени премии на презастрахователи
672 Разходи за освободени резерви по пасивното презастраховане
679 Други разходи по пасивното презастраховане

68 Счетоводна група Разходи по активно презастраховане

681 Разходи за застрахователни обезщетения
682 Разходи за участие в резултата
683 Разходи за участие в ликвидацията
684 Разходи за отстъпени презастрахователни комисионни и такси
685 Разходи за далечни резерви по активно презастраховане
689 Други разходи по активно презастраховане

69 Счетоводна група Извънредни разходи

691 Извънредни разходи

Счетоводен сметкоплан - СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ

70 Счетоводна група Приходи от продажби

701 Приходи от продажби на продукция
702 Приходи от продажби на стоки
703 Приходи от продажби на услуги
704 Приходи от продажби на консигнация
705 Приходи от продажби на дълготрайни активи
706 Приходи от продажби на материали
707 Приходи от финансирания
708 Приходи от ликвидация и несъстоятелност
709 Други приходи от дейността

71 Счетоводна група Приходи в предприятия с нестопанска дейност

711 Приходи от регламентирана дейност
712 Приходи от членски внос
713 Приходи от дарения
714 Приходи от субсидии
719 Други приходи

72 Счетоводна група Финансови приходи

721 Приходи от лихви
722 Приходи от съучастия
723 Приходи от операции с финансови активи и инструменти
724 Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти
725 Приходи от валутни операции
726 Приходи от реинтегрирани провизии
729 Други финансови приходи

73 Счетоводна група Приходи от възстановени загуби от обезценка

731 Приходи от възстановени загуби от обезценка

75 Счетоводна група Приходи за бъдещи периоди и финансирания

751 Приходи за бъдещи периоди
752 Финансиране за дълготрайни активи
753 Финансиране за текуща дейност
754 Финансови приходи за бъдещи периоди

76 Счетоводна група Приходи от пряко застраховане

761 Приходи от премии по застраховането
762 Приходи от комисионни и таксии
763 Приходи по застраховане от минали години
764 Приходи от регресии
765 Приходи от особени резерви
769 Други застрахователни приходи

77 Счетоводна група Приходи от пасивно застраховане

771 Приходи от получени обезщетения от презастрахователите
772 Приходи от участие в резултата на презастрахователите
773 Приходи от комисионни от презастрахователите
774 Приходи от пасивно презастраховане от минали години
775 Приходи от приходи за презастраховане
779 Други приходи от пасивно презастраховане

78 Счетоводна група Приходи от активно застраховане

781 Приходи от премии по презастраховане
782 Приходи от активно презастраховане от минали години
783 Приходи от регресии по активно презастраховане
784 Приходи от резерви по активно презастраховане
789 Други приходи от активно презастраховане

79 Счетоводна група Извънредни приходи

791 Извъренди приходи

Счетоводен сметкоплан - СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ

91 Счетоводна група Чужди материални и нематериални активи

911 Чужди материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение

912 Наети чужди активи
913 Чужди материални активи получени по консигнационен догоор

914 Документи под особена отчетност
915 Нефинансови ценности, приети за съхраняване

92 Счетоводна група Чужди финансови активи

921 Чужди финнасови активи, предпостванеи като обезпечение
922 Заложени полици
923 Разни емисии за пускане в обръщение
924 Чужди финансови активи, държани от името на клиенти
925 Поети задължения по договора

93 Счетоводна група Дебитори по условния вземания

931 Вземания по предоставени кредити по междудържавни спогодби
932 Отписани непогасени вземания
933 Дебитори по операции на имкасиране
934 Вземания по дериватни сметки

94 Счетоводна група Условни активи

941 Вземания по спотоперации
942 Отписани непогасени вземания
943 Дебитори по операции за инкасиране
944 Условни вземания по други банкови операции

95 Счетоводна група Кредитори по условни задължения

951 Гаранции и други подобни непредвидени задължения
952 Неотменяаеми ангажименти
953 Отменяаеми ангажименти
954 Задължения по спотоперации
955 Задължения по дериватни сделки
956 Условни задължения по други банкови операции

96 Счетоводна група Собствени активи, невключени в стопанския оборот

961 Резервна каса
962 Активи в употреба, отчетени в разход

97 Счетоводна група Собствени пасиви, невключени в стопанския оборот

971 Емисионен резерв
972 Собствени емисии извън обръщение с изтелкъл срок за обмяна

98 Счетоводна група Разни сметки за условни активи

981 Сметки по резервите
982 Сметки по изкупени обезпечения
983 Ангажименти по разрешени кредити
984 Разни статистически сметки
989 Други сметки за условни активи

99 Счетоводна група Разни сметки за условни пасиви

999 Други сметки за условни пасиви

Счетоводен сметкоплан /последна актуализация на страницата/ - 07.2009г.
www.naifin.com - Счетоводство, счетоводни услуги и счетоводен софтуер.
За нас | Copyright © 2009 - 2010 Naifin LtdЗа контакти

office@naifin.com